Powys Green Guide

Zero Carbon Llanidloes Llanidloes Di Garbon
Contact: Maya Bimson

zerocarbonllanidloes.org.uk

https://twitter.com/ZCLlanidloes

FaceBook

Zero Carbon Llanidloes - Llanidloes Di Garbon

Lansiwyd Llanidloes Di-garbon (ZCLl) yn 2020. Ein prif nod yw gweithio gyda'n cymuned i leihau allyriadau carbon o fewn Llanidloes a'r ardal gyfagos.

Rydym bob amser yn chwilio am wirfoddolwyr felly os ydych chi'n gweld rhywbeth yr hoffech chi ymwneud ag ef, anfonwch e-bost atom neu ffoniwch!

 

Mae gennym chwe phrif brosiect ar hyn o bryd:

·       Prosiect Dyfodol Llanidloes - Nod y prosiect hwn yw lleihau'r defnydd o danwydd ffosil, cynyddu'r defnydd o ynni adnewyddadwy, creu clwb ynni lleol i alluogi masnachu ynni adnewyddadwy ar delerau mwy ffafriol, a chefnogi gosod ynni adnewyddadwy ar safleoedd domestig ac annomestig.

·       Prosiect Gwneud Gwair Cymreig/ Making Welsh hay Project - Annog a chefnogi tirfeddianwyr i greu ac adfer dolydd gwair. Nod y prosiect hwn yw cynyddu bioamrywiaeth, darparu cyfleoedd dysgu, ymgysylltu â'r gymuned, a chaiff safleoedd eu harolygu bob blwyddyn i asesu rhywogaethau sy'n bresennol. Mae'r siartiau adnabod rhywogaethau dwyieithog cyntaf yn cael eu datblygu drwy'r prosiect hwn. Mewn partneriaeth â The Wilderness Trust cynhaliwyd Gŵyl Barcud a Dolydd yn 2022.

·       Digwyddiadau Atgyweirio "Don't Bin It, Fix It!" - Mae'r digwyddiadau hyn yn cael eu cynnal gan wirfoddolwyr medrus a fydd yn gwneud eu gorau i helpu i atgyweirio eitemau er mwyn helpu i arbed arian i chi, lleihau gwastraff sy'n mynd i safleoedd tirlenwi, ac arbed adnoddau cyfyngedig ein daear. Cadwch lygad ar y wefan hon a thudalennau Facebook y gymuned leol i weld dyddiadau digwyddiadau sydd i ddod. Mae'r digwyddiadau hyn yn dibynnu'n llwyr ar garedigrwydd gwirfoddolwyr a'ch rhoddion, felly rhowch yr hyn y gallwch i'w cadw i fynd.

·       Llyfrgell Pethau Llanidloes - Mae hwn yn brosiect sy'n lleihau gwastraff, yn ailgylchu offer yn y gymuned ac yn galluogi'r rhai nad ydynt yn gallu fforddio prynu, i barhau i gael mynediad at offer a chyfarpar pan fydd eu hangen arnynt. Dewch yn aelod yma https://llani.benthyg.cymru/ yna llogwch yr hyn sydd ei angen arnoch am gyfraddau rhesymol iawn. Mae'r holl eitemau trydanol yn cael Prawf Dyfeisiau Cludadwy.

·       Gwella Gwasanaethau Trafnidiaeth Gyhoeddus Lleol - Mae Llywodraeth Cymru eisiau gwella gwasanaethau trafnidiaeth gyhoeddus yng Nghymru. Byddai trafnidiaeth gyhoeddus dda nid yn unig yn lleihau dibyniaeth ar geir ac allyriadau cerbydau, ond yn gwella ansawdd bywyd y gymuned yn fawr. Mae ZCLl yn gofyn i Gyngor Sir Powys wella gwasanaethau cyhoeddus, megis darparu bysiau fflecsi, yn Llanidloes a'r pentrefi cyfagos i gynyddu cysylltedd a mynediad at wasanaethau trên.

·       Compost Cymraeg/ Welsh Wool Compost - Mae Llanidloes Di-garbon yn edrych ar ddichonoldeb cynhyrchu compost neu wrtaith heb fawn, wedi'i seilio ar wlân yn lleol ac yn gynaliadwy. Gallai hyn ddarparu allfa ar gyfer cnu o ansawdd isel a lleihau gwlân gwastraff, creu swyddi a chyfrannu at economi gylchol.

 

Yn ogystal, mae ZCLl yn ymwneud â phrosiectau llai i wella bioamrywiaeth mannau gwyrdd cyhoeddus, gan ddarparu cyfleoedd addysgol, ymgysylltu â'r awyr agored a lleihau'r defnydd o chwynladdwyr.

 

Tagiau Tudalennau

Repair and Repair Cafes

Circular Economy

Local Food and Growing

Cosy Homes and Energy

Travel and Getting Around

Public Transport

Caring for our Environment

Biodiversity

Trees

Animals and Birds

 

Ychwanegu rhestr Digwyddiad

 

Rheolwch Dudalen eich Arweinlyfr Gwyrdd

 

Grwpiau Amgylcheddol Cymunedol ym Mhowys

Defnyddiwch yr eicon hwn ar y chwith uchaf i ddangos y rhestr o enwau
Grwpiau Cymunedol
Busnes Gwyrdd
Digwyddiadau

 

 

 

The Powys Green Guide has received funding from the Mid Wales Community Energy Trust to cover website support and maintenance in Montgomeryshire

This project is part-funded by the UK Government through the UK Community Renewal Fund
Mae’r prosiect hwn ei ariannu’n rhannol gan Lywodraeth y DU trwy Gronfa Adfywio Cymunedol y DU

© 2023 Powys Green Guide
Rheolir gan seren